Təqdim etdiyimiz xidmətlər:

Geofiziki cihaz və avadanlıqların istehsalı və onların istehsalatda tətbiqi

İstifadəyə verilmiş avadanlığın qarantiyası üzrə servis xidmətləri

Quyuların geofiziki tədqiqatının proqramm və metodiki-texniki təminatı

Geofiziki cihaz və avadanlıqların təmiri və modernləşdirilməsi

Effektivliyin metodikası və texnikanın vəziyyətinin analizi

Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işləri

Cihaz və avadanlıqların istehsalatda işə salınması və sazlanması

Geofiziki tədqiqatlar zamanı perspektiv plan və layihələrin işlənib hazırlanmas